Regulaminy

Home główna > Regulaminy

Regulaminy


ZASADY SPRZEDAŻY W SALONACH OPTYKON

Stacjonarne Salony Optykon prowadzone są przez Optykon Anna Węsierska, Natalia Wysiecka spółka cywilna. z siedzibą w Tczewie przy ulicy St. Kard. Wyszyńskiego 1, REGON 524826154, NIP: 5932636839, email:salony@optykon.pl, nr telefonu: (58) 531 19 44

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady sprzedaży towarów konsumentom w rozumieniu przepisu art. 221KC przez Salony Optykon.

2.Salony Optykon prowadzą sprzedaż:

1) Od poniedziałku do piątku w godzinach: Salony Stare Miasto i Suchostrzygi 10:00 –18:00 – Salon Galeria 09:00-21:00

2) W soboty: w godzinach: Salon Suchostrzygi , 10:00 –14:00 – Salon Galeria 09:00- 21:00

3) W niedziele handlowe w godzinach: Salon Galeria 09:00-19:00

§ 2. Oferta Sklepów stacjonarnych.

1. Ekspozycja Salonów Optykon stanowi ofertę handlową w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

2. Przedmiotem sprzedaży bezpośredniej są produkty wystawione na aktualnej ekspozycji w Salonach Optykon

3. Każdy oferowany towar w Salonach Optykon jest fabrycznie nowy.

4. Ceny artykułów przeznaczonych do sprzedaży w Salonach Optykon: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.;

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na metce znajdującej się przy produkcie w chwili jego zakupu.

§ 3. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Salonach Optykon objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową na warunkach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz z innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Każda rzecz zakupiona w Salonach Optykon może być przedmiotem reklamacji na zasadach i w terminach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

3. Przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia jest uzależnione od wykazania przez wnoszącego reklamację zakupu towaru –w szczególności poprzez posiadanie paragonu lub faktury VAT.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

5. Klient zostanie zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji według wyboru Klienta, za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub osobiście w Salonach Optykon.

§ 4. Wymiana i zwrot

1. Klient może wciągu 7 dni od daty zakupu wymienić towar pełnowartościowy na towar w takiej samej cenie. Możliwa jest wymiana na towar w wyższej cenie widniejącej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT z jednoczesną dopłatą różnicy przez klienta.

2. Klient może dokonać wymiany towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
a)Towar został zakupiony w Salonach Optykon;
b)Klient posiada dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT);
c)Towar jest w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym;
d)Towar jest w komplecie (także z dodatkowym wyposażeniem);
e)Towar nie nosi śladów użytkowania;
f) Towar nie jest wykonany na zamówienie ani nie jest wyrobem medycznym

3. Nie ma możliwości zwrotu towaru.

§ 5. Promocja

Salony Optykon zastrzegają sobie prawo do prowadzenia okresowych akcji promocyjnych. Zasady promocji są każdorazowo uregulowane w odrębnym Regulaminie Promocji. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Promocji z niniejszym regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Promocji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1.Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Salony Optykon są używane w celach identyfikacyjnych oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

2.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle umowy sprzedaży jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.:

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT NA SOCZEWKI PROGRESYWNE NIKON”

(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży o nazwie „Rabat na soczewki progresywne NIKON”, zwanej dalej „Promocją”, jest Optykon Anna Węsierska, Natalia Wysiecka spółka cywilna z siedzibą w Tczewie, przy ul. Wyszyńskiego 1, NIP: 593-263-68-39 zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Celem Promocji jest promocja produktów z oferty Organizatora, a także zwiększenie sprzedaży tych produktów.

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku.

 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne w jednym z salonów optycznych OPTYKON.

 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 3. W celu wzięcia udziału w Promocji należy w okresie trwania promocji zakupić minimum jedną parę okularowych soczewek progresywnych marki NIKON w jednym z salonów optycznych Optykon.

 4. Od ceny sprzedaży sprzedawca naliczy rabat 20%

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w salonie Optykon ul. Wyszyńskiego 1 w Tczewie.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu lub adres oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony telefonicznie
  w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpływu danej reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.salonyoptykon.pl

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
  w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA PARA SOCZEWEK ZA 100 ZŁ
(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży o nazwie „Rabat na soczewki progresywne NIKON”, zwanej dalej „Promocją”, jest Optykon Anna Węsierska, Natalia Wysiecka spółka cywilna z siedzibą w Tczewie, przy ul. Wyszyńskiego 1, NIP: 593-263-68-39 zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Celem Promocji jest promocja produktów z oferty Organizatora, a także zwiększenie sprzedaży tych produktów.

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 lutego 2024 roku do 31 maja 2024 roku.

 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne w jednym z salonów optycznych OPTYKON.

 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 3. W celu wzięcia udziału w Promocji należy w okresie trwania promocji zakupić minimum jedną parę soczewek okularowych marki VANBERG w jednym z salonów optycznych Optykon. Na drugą parę przysługuje cena promocyjna 100 zł, przy spełnieniu następujących warunków:
  a) cena pierwszej pary musi być równa lub wyższa od ceny drugiej pary soczewek

  b) zamówienie na obie pary musi być złożone jednocześnie

  c) moce obu par objętych promocją muszą być identyczne

  d) indeks materiału z którego wykonane są soczewki drugiej pary musi być taki sam lub niższy niż indeks pierwszej pary

  e) zakup jednej sztuki nie uprawnia do skorzystania z promocji

 4. Tabela:

Pierwsza para

Druga para

Cena drugiej pary

NOVA, VERSAALFA

SENTI, SENTI RX, HELIX RX, PERSO, VIEVPOINT, NOVA, VERSA, ALFA

100 zł

VIEVPOINT

VIEVPOINT, SENTI RX, HELIX RX, PERSO

SENTI, SENTI RX, HELIX RX, PERSO

SENTI, SENTI RX, HELIX RX, PERSO


§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w salonie Optykon ul. Wyszyńskiego 1 w Tczewie.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu lub adres oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony telefonicznie
  w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpływu danej reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.salonyoptykon.pl

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
  w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.


REGULAMIN AKCJI BEZPŁATNE BADANIE WZROKU
(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji w formie sprzedaży o nazwie „Bezpłatne wzroku”, zwanej dalej „Promocją”, jest Optykon Anna Węsierska, Natalia Wysiecka spółka cywilna z siedzibą w Tczewie, przy ul. Wyszyńskiego 1, NIP: 593-263-68-39 zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Celem Promocji jest promocja usług z oferty Organizatora.

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do odwołania.

 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG AKCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, korzystających z usługi badania wzroku w jednym z salonów optycznych OPTYKON.

 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 3. W celu wzięcia udziału w akcji należy zakupić kompletne okulary (oprawa okularowa plus para soczewek korekcyjnych) oraz skorzystać z płatnego badania wzroku.
  a)W przypadku zakupu oprawy poniżej kwoty 600 zł, klientowi zwracane jest 50% kosztu badania okulistycznego lub optometrycznego.
  b)W przypadku zakupu oprawy powyżej kwoty 600 zł, klientowi zwracane jest 100% kosztu badania okulistycznego lub optometrycznego.

 4. Promocja nie łączy się z innymi.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w salonie Optykon ul. Wyszyńskiego 1 w Tczewie.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu lub adres oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony telefonicznie
  w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpływu danej reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.salonyoptykon.pl

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
  w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.


Scroll to Top